Điều Khoản Sử Dụng

Cập nhật ngày: 05/02/2022.

Chào mừng đến với trang web drtanhomefit.com. Trang web này được quản lý bởi Cty TNHH HomeFiT Academy.

Trong toàn bộ trang web, các thuật ngữ “chúng tôi”, “của chúng tôi” đề cập đến Phan Thái Tân, Dr Tân, Dr Tân HomeFiT, Cty TNHH HomeFiT Academy.

 

Các điều khoản và điều kiện sau đây, cùng với bất kỳ tài liệu nào mà chúng kết hợp bằng cách tham chiếu, bao gồm nhưng không giới hạn, Chính sách riêng tư và Tuyên bố từ chối trách nhiệm (gọi chung là “Điều khoản sử dụng”) này, chi phối việc bạn truy cập và sử dụng bất kỳ nội dung và/hoặc dịch vụ trên trang web drtanhomefit.com (“Trang web ”).

Bằng cách truy cập, duyệt hoặc sử dụng nội dung trên Trang web (“Dịch vụ”), bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản Sử dụng (bao gồm Chính sách Bảo mật và Tuyên bố từ chối trách nhiệm) và tuân thủ với tất cả các luật và quy định hiện hành.

Điều Khoản Sử Dụng Chung

Sử Dụng Trang Web

Bạn đồng ý rằng Điều khoản sử dụng này, kết hợp với hành động sử dụng Dịch vụ của bạn, có hiệu lực pháp lý giống như hợp đồng bằng văn bản với chữ ký bằng văn bản của bạn và đáp ứng bất kỳ luật nào yêu cầu chữ ký bằng văn bản.

Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ không thách thức tính hợp lệ, khả năng thực thi hoặc khả năng chấp nhận của Điều khoản Sử dụng này với lý do rằng nó đã được truyền hoặc ủy quyền bằng phương pháp điện tử. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng, thì bạn sẽ không được truy cập Trang web hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào. Vui lòng đọc kỹ Điều khoản Sử dụng trước khi bạn bắt đầu sử dụng Dịch vụ. Các Điều khoản Sử dụng này sẽ áp dụng cho tất cả người dùng của Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn, người dùng là trình duyệt, nhà cung cấp, khách hàng, người bán và / hoặc người đóng góp nội dung.

Xin lưu ý rằng Dịch vụ được cung cấp và chỉ dành cho người dùng từ 18 tuổi trở lên hoặc người dưới 18 tuổi có sự đồng ý và giám sát bởi người giám hộ hợp pháp.

Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn đã đáp ứng yêu cầu về tính đủ điều kiện đã nêu ở trên. Nếu bạn không đáp ứng yêu cầu này, bạn không được truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Thiết kế của Trang web và tất cả văn bản, đồ họa, thông tin, nội dung và các tài liệu khác được hiển thị trên hoặc có thể tải xuống từ Trang web này là tài sản của chúng tôi. Bạn không được sửa đổi thông tin hoặc tài liệu trên Trang web này theo bất kỳ cách nào, hoặc sao chép, tái sản xuất, hiển thị công khai, biểu diễn, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu nào như vậy cho bất kỳ mục đích công cộng hoặc thương mại nào. Mọi việc sử dụng trái phép bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào như vậy đều có thể vi phạm luật bản quyền, luật nhãn hiệu, luật bảo mật và công khai cũng như các luật và quy định khác.

Đôi khi, Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web mà chúng tôi không sở hữu, vận hành hoặc kiểm soát. Tất cả các liên kết như vậy chỉ được cung cấp như một sự thuận tiện cho bạn. Nếu bạn sử dụng các liên kết này, bạn sẽ rời khỏi Trang web này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, tài liệu, dịch vụ hoặc thông tin nào khác có trên hoặc có thể truy cập từ bất kỳ trang web nào khác. Cả chúng tôi và bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi đều không xác nhận, đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến bất kỳ trang web nào khác, hoặc bất kỳ nội dung, tài liệu, dịch vụ hoặc thông tin nào khác được đặt hoặc có thể truy cập từ các trang web đó hoặc kết quả mà bạn có thể nhận được từ việc sử dụng các trang web. Nếu bạn quyết định truy cập vào bất kỳ trang web nào khác được liên kết với hoặc từ Trang web này, bạn hoàn toàn chịu rủi ro của chính mình.

Nội dung của Trang web này, chẳng hạn như văn bản, đồ họa, hình ảnh, thông tin video và các tài liệu khác có trên Trang web này chỉ dành cho mục đích thông tin và giáo dục. Nội dung của Trang web này không nhằm mục đích thay thế cho lời khuyên, chẩn đoán hoặc điều trị sức khỏe chuyên nghiệp hoặc y tế. Bạn nên luôn luôn tìm kiếm bác sĩ của mình hoặc lời khuyên của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đủ điều kiện khác cho bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có liên quan đến sức khỏe hoặc tình trạng y tế. Bạn không nên bỏ qua lời khuyên y tế chuyên nghiệp hoặc trì hoãn việc tìm kiếm nó vì những điều bạn đã thấy, đọc hoặc nghe trên Trang web này.

Mặc dù bạn có thể sử dụng hầu hết các Dịch vụ mà không cần đăng ký, nhưng một số Dịch vụ nhất định yêu cầu bạn đăng ký với Trang web để chúng hoạt động bình thường. Nếu bạn chọn đăng ký với Trang web hoặc truy cập Dịch vụ nhất định, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định, chẳng hạn như tên và địa chỉ e-mail của bạn.

Giao Tiếp Điện Tử

Khi bạn truy cập Trang web này, đăng ký với chúng tôi hoặc gửi e-mail cho chúng tôi, bạn đang liên lạc với chúng tôi bằng phương thức điện tử. Bạn đồng ý nhận thông tin điện tử từ chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn bằng e-mail hoặc bằng cách đăng thông báo trên Trang web này. Bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn theo phương thức điện tử đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý nào về việc trao đổi thông tin đó bằng văn bản. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể gửi e-mail cho bạn với mục đích tư vấn cho bạn về những thay đổi hoặc bổ sung đối với Trang web này, về bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của chúng tôi hoặc cho các mục đích khác mà chúng tôi cho là phù hợp.

Sử Dụng Được Chấp Nhận Và Sử Dụng Bị Cấm

Ngoài các điều cấm khác được quy định trong Điều khoản Sử dụng, bạn bị cấm sử dụng Trang web này:

 • cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào;
 • lôi kéo người khác thực hiện hoặc tham gia vào các hành vi trái pháp luật;
 • vi phạm bất kỳ quy định, quy tắc hoặc luật pháp Việt Nam và quốc tế;
 • xâm phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác;
 • quấy rối, lạm dụng, xúc phạm, làm hại, bôi nhọ, vu khống, miệt thị, đe dọa hoặc phân biệt đối xử dựa trên giới tính, chủng tộc, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, dân tộc, nguồn gốc quốc gia, hình ảnh cơ thể hoặc khuyết tật;
 • gửi thông tin sai lệch hoặc gây hiểu nhầm;
 • tải lên hoặc truyền vi rút hoặc bất kỳ loại mã độc hại nào khác sẽ hoặc có thể được sử dụng theo bất kỳ cách nào sẽ ảnh hưởng đến chức năng hoặc hoạt động của Dịch vụ hoặc Trang web;
 • để thu thập hoặc theo dõi thông tin cá nhân của người khác; gửi thư rác, phish, dược phẩm, lý do, trình thu thập thông tin, thu thập thông tin hoặc đánh lừa;
 • cho bất kỳ mục đích khiêu dâm hoặc vô đạo đức nào;
 • hoặc là để can thiệp hoặc phá vỡ các tính năng bảo mật của Dịch vụ hoặc Trang web.

Hơn nữa, bạn bị cấm vi phạm hoặc cố gắng vi phạm các biện pháp bảo mật trên Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • cố gắng thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của hệ thống hoặc mạng hoặc vi phạm các biện pháp bảo mật hoặc xác thực mà không được phép thích hợp;
 • cố gắng can thiệp vào dịch vụ đối với bất kỳ người dùng, máy chủ lưu trữ hoặc mạng nào, bao gồm nhưng không giới hạn, thông qua các công cụ gây quá tải, “ngập lụt”, “đánh bom thư” hoặc “sự cố”; gửi e-mail không được yêu cầu hoặc tin nhắn điện tử thương mại, bao gồm các chương trình khuyến mãi và / hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ;
 • giả mạo bất kỳ tiêu đề gói TCP / IP nào hoặc bất kỳ phần nào của thông tin tiêu đề trong bất kỳ bài đăng e-mail hoặc nhóm tin nào;
 • hoặc là chiếm đoạt tất cả hoặc bất kỳ phần nào của nội dung Dịch vụ, xóa hoặc thay đổi bất kỳ nội dung Dịch vụ nào, triển khai thông báo bật lên hoặc quảng cáo, chạy hoặc hiển thị Dịch vụ này hoặc bất kỳ nội dung Dịch vụ nào trong khung hoặc thông qua các phương tiện tương tự trên trang web khác hoặc liên kết với Dịch vụ hoặc bất kỳ trang nào trong Dịch vụ mà không có sự cho phép cụ thể bằng văn bản của chúng tôi.

Chúng tôi có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web này hoặc một phần của chúng do vi phạm bất kỳ mục đích sử dụng bị cấm nào được liệt kê ở trên hoặc không tuân thủ Điều khoản sử dụng, vi phạm bản quyền hoặc vì bất kỳ lý do nào khác.

Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Trang web này được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và / hoặc các quyền sở hữu khác, và ngoại trừ được quy định cụ thể trong Điều khoản Sử dụng này, việc sử dụng Trang web của bạn sẽ được điều chỉnh và ràng buộc bởi luật bản quyền, nhãn hiệu và sở hữu trí tuệ hiện hành, ngoài ra đối với các Điều khoản Sử dụng. Bạn đặc biệt đồng ý rằng chúng tôi sở hữu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong và đối với nội dung được cung cấp trên Trang web này (bất kể các quyền đó đã được đăng ký hay chưa ). Không có nội dung nào trên Trang web này cấp hoặc nên được hiểu là cấp, theo ngụ ý, hoặc nói cách khác, bất kỳ giấy phép hoặc quyền nào khác để sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ hoặc biểu tượng nào hiển thị trên Trang web này mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản. Tất cả các quyền ở đây được bảo lưu rõ ràng.

Độ Chính Xác Của Thông Tin

Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng thông tin trên Trang web này là đầy đủ, chính xác và cập nhật. Bất chấp những nỗ lực của chúng tôi, thông tin trên Trang web này đôi khi có thể không chính xác, không đầy đủ hoặc lỗi thời. Chúng tôi không đại diện hoặc bảo đảm về tính đầy đủ hoặc chính xác của bất kỳ thông tin nào trên Trang web này. Ví dụ: các sản phẩm có trên Trang web có thể không có sẵn, có thể có các thuộc tính khác với các thuộc tính được liệt kê và / hoặc có thể có giá khác với giá được nêu trên Trang web.

Ngoài ra, chúng tôi có thể thay đổi thông tin về giá cả và tình trạng còn hàng mà không cần thông báo cho bạn. Mặc dù thực tiễn của chúng tôi là xác nhận đơn đặt hàng qua e-mail, việc nhận được xác nhận đặt hàng qua e-mail không cấu thành việc chúng tôi chấp nhận đơn đặt hàng, xác nhận của chúng tôi về đề nghị bán sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được (các) sản phẩm bạn đã mua. Chúng tôi có quyền, mà không cần thông báo trước cho bạn, giới hạn số lượng đặt hàng đối với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào và / hoặc từ chối phục vụ bất kỳ khách hàng nào. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu xác minh thông tin cá nhân của bạn trước khi chấp nhận và / hoặc vận chuyển bất kỳ đơn hàng nào mà bạn đặt với chúng tôi.

Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm

Thông tin được cung cấp trên Trang web chỉ dành cho mục đích thông tin và giáo dục. Bác sĩ, health coach Phan Thái Tân không phải là bác sĩ chuyên khoa, nhà tâm lý học, nhà trị liệu, chuyên gia dinh dưỡng hoặc chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký.

 • Nội dung của Trang web này sẽ không được hiểu là lời khuyên y tế, tâm lý, chế độ ăn uống hoặc sức khỏe dưới bất kỳ hình thức nào. Tất cả các bài tập thể dục phải được thực hiện hoàn toàn với rủi ro của riêng bạn, và tất cả các loại thực phẩm hoặc đồ uống bạn tiêu thụ do những gì bạn thấy trên Trang web sẽ được sử dụng hoàn toàn tự chịu rủi ro.
 • Nội dung của Trang web cũng không nhằm mục đích chẩn đoán, điều trị, chữa khỏi hoặc ngăn ngừa bất kỳ vấn đề sức khỏe nào, cũng không nhằm thay thế lời khuyên của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng. Bạn nên luôn tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y tế có trình độ chuyên môn khác về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến sức khỏe và / hoặc tham gia hoạt động thể chất của bạn trước khi bắt đầu chương trình này hoặc bất kỳ chương trình thể dục nào khác để xác định xem nó có phù hợp với nhu cầu của bạn hay không.
 • Điều này đặc biệt đúng nếu bạn (hoặc các thành viên trong gia đình của bạn) có tiền sử huyết áp cao hoặc bệnh tim, hoặc nếu bạn đã từng bị đau ngực khi tập thể dục hoặc trong tháng qua khi không tham gia hoạt động thể chất.
 • Bạn cũng nên hỏi ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y tế có trình độ chuyên môn khác trước khi bắt đầu chương trình này hoặc bất kỳ chương trình thể dục nào khác nếu bạn hút thuốc, có lượng cholesterol cao, béo phì hoặc có vấn đề về xương hoặc khớp có thể trở nên tồi tệ hơn do thay đổi hoạt động thể chất.
 • Bạn cũng nên tham khảo ý kiến bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng hoặc chuyên gia y tế có trình độ chuyên môn khác trước khi bắt đầu kế hoạch bữa ăn mới để xác định xem nó có phù hợp với nhu cầu của bạn hay không.
 • Không bắt đầu hoặc tiếp tục bất kỳ chương trình thể dục nào nếu bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn khuyên không nên. Nếu bạn cảm thấy ngất xỉu, chóng mặt, đau đớn, khó thở hoặc bất kỳ hình thức khó chịu nào khác bất kỳ lúc nào trong khi tập thể dục, bạn nên dừng lại ngay lập tức.
 
Xin lưu ý rằng các sản phẩm và/hoặc dịch vụ trên Trang web của chúng tôi (gọi chung là “Sản phẩm”) không nhằm mục đích chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn ngừa bất kỳ bệnh tật, bệnh tật hoặc tình trạng y tế nào. Bạn nên luôn tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe có trình độ khác trước khi bắt đầu bất kỳ chương trình tập thể dục hoặc thể dục nào được cung cấp trên Trang web của chúng tôi và trước khi sử dụng bất kỳ Sản phẩm nào để xác định xem chúng có phù hợp với nhu cầu của bạn hay không. 

Nếu bạn đang ở Việt Nam và nghĩ rằng bạn đang gặp trường hợp khẩn cấp về y tế hoặc sức khỏe, hãy gọi cho chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn hoặc 115, ngay lập tức.

Sản Phẩm Của Cửa Hàng Trực Tuyến

Một số sản phẩm có thể chỉ có sẵn trực tuyến thông qua Trang web này. Những sản phẩm này có thể có số lượng hạn chế.

Chúng tôi đã cố gắng hết sức để hiển thị chính xác nhất có thể màu sắc và hình ảnh của các sản phẩm của chúng tôi xuất hiện trên Trang web này. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng màn hình máy tính của bạn hiển thị bất kỳ màu nào sẽ chính xác.

Chúng tôi có quyền, nhưng không bắt buộc, giới hạn việc bán các sản phẩm của chúng tôi cho bất kỳ người nào, khu vực địa lý hoặc khu vực tài phán nào. Chúng tôi có thể thực hiện quyền này trong từng trường hợp cụ thể. Chúng tôi cũng có quyền giới hạn số lượng của bất kỳ sản phẩm nào mà chúng tôi cung cấp. Tất cả các mô tả về sản phẩm của chúng tôi hoặc giá sản phẩm trên Trang web có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn, theo quyết định riêng của chúng tôi. Chúng tôi có thể thêm phí vận chuyển và xử lý và thuế bán / sử dụng hoặc giá trị gia tăng hiện hành.

Chúng tôi có quyền ngừng cung cấp bất kỳ sản phẩm nào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn hàng nào bạn đặt với chúng tôi trên Trang web vì bất kỳ lý do gì (kể cả sau khi bạn đã gửi đơn hàng), bất kể đơn hàng đã được xác nhận và thẻ tín dụng của bạn đã bị trừ tiền chưa. Nếu thẻ tín dụng của bạn đã bị tính phí cho việc mua hàng và đơn đặt hàng của bạn bị hủy, chúng tôi sẽ nhanh chóng cấp một khoản tín dụng vào tài khoản thẻ tín dụng của bạn với số tiền đã được tính.

Chúng tôi có thể, tùy theo quyết định của mình, giới hạn hoặc hủy bỏ số lượng đã mua cho mỗi người, hộ gia đình hoặc đơn đặt hàng. Những hạn chế này có thể bao gồm các đơn đặt hàng được đặt bởi hoặc theo cùng một tài khoản khách hàng, cùng một thẻ tín dụng và / hoặc các đơn đặt hàng sử dụng cùng một địa chỉ thanh toán và / hoặc giao hàng.

Chúng tôi có quyền hạn chế hoặc cấm các đơn đặt hàng mà theo đánh giá của chúng tôi, dường như được đặt bởi các đại lý, người bán lại hoặc nhà phân phối. Bằng cách đặt hàng một sản phẩm trên Trang web này, bạn đồng ý rằng bạn sẽ cung cấp thông tin mua hàng và tài khoản hiện tại, đầy đủ và chính xác cho tất cả các giao dịch mua được thực hiện trên Trang web này.

Chúng tôi không đảm bảo rằng chất lượng của bất kỳ sản phẩm, thông tin hoặc tài liệu nào khác mà bạn mua hoặc có được thông qua Trang web này sẽ đáp ứng mong đợi của bạn hoặc bất kỳ lỗi nào trên Trang web sẽ được sửa chữa.

Trong tương lai, chúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm mới trên Trang web này. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải thông báo cho bạn về bất kỳ sản phẩm mới nào như vậy. Các sản phẩm mới này cũng sẽ phải tuân theo các Điều khoản Sử dụng này.

Điều Khoản Bổ Sung Của Cửa Hàng Trực Tuyến

Bằng cách đồng ý với các Điều khoản Sử dụng này, bạn tuyên bố rằng bạn ít nhất từ 18 tuổi trở lên. Bạn không được sử dụng các sản phẩm của chúng tôi cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào cũng như khi sử dụng Dịch vụ, bạn không được vi phạm bất kỳ luật nào trong khu vực tài phán của mình ( bao gồm nhưng không giới hạn luật bản quyền).

Bạn không được truyền bất kỳ sâu, vi rút hoặc bất kỳ mã nào có tính chất phá hoại. Việc vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản Sử dụng nào sẽ dẫn đến việc chấm dứt ngay lập tức các dịch vụ của bạn và khả năng sử dụng Trang web này của bạn thêm nữa.

Chúng tôi bảo lưu quyền, bất cứ lúc nào, sửa đổi hoặc ngừng các Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần hoặc nội dung nào trong đó) mà không cần thông báo cho bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bạn hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ.

Giới Hạn Vận Chuyển

Vui lòng làm theo hướng dẫn thanh toán để đặt hàng một sản phẩm của bạn trên Trang web này. Khi chúng tôi đã nhận được đơn đặt hàng của bạn, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một e-mail có xác nhận đơn đặt hàng của bạn để xác nhận rằng chúng tôi đã nhận được đơn đặt hàng của bạn. Khi một đơn đặt hàng được đặt trên Trang web này, đơn đặt hàng sẽ được chuyển đến một địa chỉ do bạn chỉ định nếu địa chỉ giao hàng đó tuân thủ các giới hạn vận chuyển. Do đó, rủi ro mất mát và quyền sở hữu đối với các sản phẩm được mua từ Trang web này sẽ chuyển cho bạn khi bạn giao hàng cho người vận chuyển. Bạn phải chịu trách nhiệm nộp bất kỳ khiếu nại nào với người vận chuyển đối với các lô hàng bị hư hỏng và / hoặc thất lạc.

Các Trang Web Liên Kết Với Bên Thứ 3

Bất kỳ liên kết nào đến các trang web khác do bên thứ ba điều hành không cấu thành sự tài trợ, chứng thực hoặc phê duyệt của chúng tôi về nội dung, chính sách hoặc thông lệ của các trang web liên kết như vậy. Chúng tôi không vận hành, kiểm soát hoặc duy trì các trang web được liên kết và không chịu trách nhiệm về tính khả dụng, nội dung, bảo mật, chính sách hoặc thông lệ của chúng. Liên kết đến các trang web khác chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn và bạn tự chịu rủi ro khi truy cập chúng.

Nhận Xét, Phản Hồi Của Người Dùng Và Các Hình Thức Đăng Ký Khác

Nếu, theo yêu cầu của chúng tôi hay không, bạn gửi (bất kể phương thức gửi) nhận xét, đánh giá, ý tưởng, đề xuất, đề xuất, kế hoạch, ảnh, video, liên kết hoặc các tài liệu khác (gọi chung là “Nhận xét”), bạn đồng ý mà chúng tôi có thể, bất cứ lúc nào, không hạn chế, chỉnh sửa, sao chép, xuất bản, phân phối, dịch và / hoặc sử dụng trong bất kỳ phương tiện nào bất kỳ Nhận xét nào mà bạn gửi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ phải duy trì bất kỳ Bình luận nào một cách tự tin, bồi thường cho bạn về bất kỳ Bình luận nào hoặc phản hồi bất kỳ Bình luận nào. Chúng tôi cũng có thể xóa bất kỳ Bình luận nào.

Bạn đồng ý rằng nhận xét của bạn sẽ không vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư, tính cách hoặc các quyền cá nhân hoặc độc quyền khác. Bạn đồng ý thêm rằng Bình luận của bạn không được chứa nội dung bôi nhọ hoặc bất hợp pháp, bất hợp pháp, lạm dụng hoặc khiêu dâm hoặc chứa bất kỳ vi rút máy tính hoặc phần mềm độc hại nào khác có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Dịch vụ hoặc của Trang web này theo bất kỳ cách nào.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không xác nhận các ý kiến, lời khuyên hoặc khuyến nghị trong Nhận xét và đặc biệt từ chối mọi trách nhiệm pháp lý liên quan đến vấn đề đó.

Giới Hạn Trách Nhiệm Pháp Lý

Chúng tôi cung cấp Trang web “nguyên trạng” mà không có bất kỳ bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngụ ý. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do việc sử dụng Trang web này bao gồm nhưng không giới hạn ở việc làm hỏng hệ thống máy tính của bạn hoặc mất mát dữ liệu.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào đối với hoặc vi rút có thể lây nhiễm vào máy tính, thiết bị viễn thông hoặc tài sản khác của bạn do hoặc phát sinh từ việc bạn truy cập, sử dụng hoặc duyệt Trang web này hoặc việc bạn tải xuống bất kỳ tài liệu nào, từ Trang web này. 

Sự Bồi Thường

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ chúng tôi và công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, đối tác, cán bộ, giám đốc, đại lý, hợp đồng của chúng tôi, người cấp phép, người đồng thương hiệu, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ, nhà cung cấp, thực tập sinh và nhân viên, vô hại trước bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bao gồm cả phí pháp lý hợp lý, được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ việc bạn vi phạm các Điều khoản Sử dụng này hoặc tài liệu mà họ đưa vào bằng cách tham chiếu, hoặc việc bạn vi phạm bất kỳ luật nào hoặc quyền của bên thứ ba.

Chấm Dứt

Các nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của các bên phát sinh trước ngày chấm dứt sẽ vẫn tồn tại sau khi Thỏa thuận này chấm dứt cho mọi mục đích.

Các Điều khoản Sử dụng này sẽ có hiệu lực trừ khi và cho đến khi bạn hoặc chúng tôi chấm dứt. Bạn có thể chấm dứt các Điều khoản Sử dụng này bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo cho chúng tôi rằng bạn không còn muốn sử dụng Dịch vụ hoặc khi bạn ngừng sử dụng Trang web này.

Theo đánh giá duy nhất của chúng tôi, nếu bạn không thực hiện hoặc chúng tôi nghi ngờ rằng bạn đã không tuân thủ bất kỳ điều khoản hoặc quy định nào của Điều khoản Sử dụng này, chúng tôi cũng có thể chấm dứt Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn và bạn sẽ vẫn chịu trách nhiệm pháp lý về tất cả số tiền đến hạn và bao gồm cả ngày chấm dứt hợp đồng; và / hoặc theo đó, chúng tôi có thể từ chối bạn truy cập vào Dịch vụ hoặc Trang web (hoặc bất kỳ phần nào trong đó).

Hơn nữa, chúng tôi có quyền, bất kỳ lúc nào và không cần thông báo trước cho bạn, chấm dứt một số hoặc tất cả các Dịch vụ, bất kỳ tính năng nào hoặc một phần của chúng, hoặc bất kỳ sản phẩm nào được cung cấp, và chấm dứt quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ và / hoặc Trang web này của bạn hoặc bất kỳ tính năng hoặc phần nào của chúng.

Luật Áp Dụng

Các Điều khoản Sử dụng này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ và tất cả các tranh chấp phát sinh theo Điều khoản Sử dụng này, cho dù là giải thích, thực hiện hay theo cách khác, sẽ thuộc thẩm quyền tài phán riêng của các tòa án của Việt Nam.

Toàn Bộ Thỏa Thuận

Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền, điều khoản hoặc điều khoản nào trong các Điều khoản Sử dụng này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền, điều khoản hoặc điều khoản đó. Các Điều khoản Sử dụng này, cùng với Chính sách Bảo mật và Tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi, và các quy tắc hoạt động khác được chúng tôi đăng trên Trang web hoặc liên quan đến Dịch vụ cấu thành toàn bộ Thỏa thuận và sự hiểu biết giữa bạn và chúng tôi và chi phối việc sử dụng Dịch vụ và Trang web của bạn. Nó thay thế tất cả và mọi thỏa thuận, thông tin liên lạc, thảo luận, đàm phán và đề xuất trước đây hoặc đương thời, cho dù bằng miệng hay bằng văn bản, giữa bạn và chúng tôi (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ phiên bản trước nào của Điều khoản Sử dụng). Bất kỳ sự mơ hồ nào trong việc giải thích các Điều khoản Sử dụng này sẽ không được hiểu là chống lại chúng tôi.

Một phiên bản in của toàn bộ Thỏa thuận này bao gồm Chính sách Bảo mậtTuyên bố từ chối trách nhiệm và bất kỳ thông báo nào được đưa ra dưới dạng điện tử sẽ được chấp nhận trong các thủ tục tố tụng tư pháp hoặc hành chính đối với Trang web này ở mức độ tương tự và có hiệu lực tương tự như các hợp đồng và tài liệu kinh doanh khác được lưu giữ và được duy trì ở dạng in.

Tính Đúng Đắn

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này được xác định là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó vẫn sẽ có hiệu lực thi hành ở mức tối đa được luật hiện hành cho phép và tất cả các điều khoản khác sẽ vẫn có hiệu lực. Bất kỳ điều khoản nào không hợp lệ sẽ được coi là bị cắt khỏi các điều khoản còn lại.

Điều Khoản Sử Dụng Bổ Sung

Các điều khoản ở phần này sẽ áp dụng cho bạn nào đăng ký các dịch vụ có phí của chúng tôi. 

Đây là bộ quy tắc – điều khoản quan trọng mà khi bạn cần biết trước – hiểu rõ – đồng ý trước khi đăng ký bất kỳ dịch vụ nào bên Tân. Bộ điều khoản – quy tắc này được xây dựng không phải làm khó cho bạn, mà chính là giúp bạn có thể nâng cao tỷ lệ đạt được các mục tiêu về vóc dáng, sức khỏe khi áp dụng các chương trình/dịch vụ bên HomeFiT Academy.

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

 

Cập Nhật Điều Khoản Sử Dụng

Chúng tôi có quyền cập nhật, thay đổi, sửa đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của Điều khoản Sử dụng này vào bất kỳ lúc nào, mà không cần thông báo cho bạn bằng cách đăng các cập nhật và / hoặc thay đổi lên Trang web. Thỉnh thoảng, bạn nên truy cập trang này để xem lại Điều khoản sử dụng hiện tại vì chúng ràng buộc với bạn. Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang này định kỳ để biết các thay đổi. Không có ngày cập nhật hoặc làm mới cụ thể nào trên Trang web sẽ được thực hiện để chỉ ra rằng tất cả thông tin trên Trang web đã được sửa đổi hoặc cập nhật. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào Trang web sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Một số điều khoản hoặc quy định của Điều khoản Sử dụng này có thể được thay thế bằng các thông báo pháp lý được chỉ định rõ ràng hoặc các điều khoản nằm trên các trang cụ thể trên Trang web này.

Hỗ Trợ Bổ Sung

Nếu bạn không hiểu bất kỳ Điều khoản Sử dụng nào ở trên hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào, bạn có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ lienhe@drtanhomefit.com.

facebook-icon
zalo-icon
phone-icon
mail-icon